bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont mieszkania - Warszawska 58/60 m 23

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont mieszkania nr 23 w budynku przy ul. Warszawskiej 58/60 w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:
1) odgrzybianie ścian zewnętrznych,
2) zabudowa płytami OSB podłogi w lokalu,
3) zabudowa drzwi wejściowych i do pokoi,
4) zabudowa ściany z płyt GK, wydzielenie łazienki,
5) przygotowanie do malowania ścian tynkowanych,
6) montaż nawiewników,
7) wykonanie instalacji wod-kan w lokalu,
8) inne drobne prace jak demontaż urządzeń sanitarnych, przestawienie kuchni węglowej.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – do 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont mieszkania nr 23 w budynku przy ul. Warszawskiej 58/60 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 01.04.2019r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.04.2019r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 01.04.2019r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – Remont mieszkania nr 23 w budynku przy ul. Warszawskiej 58/60 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

załącznik:

kosztorys_nakladczy.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 03.04.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 22.03.2019
Dokument oglądany razy: 506