bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa materiałów ogólnobudowlanych

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Dostawę materiałów ogólnobudowlanych

UWAGA - Zmianie uległ wzór umowy oraz termin skladania ofert.


1. Termin wykonania zamówienia – do 31.12.2019r. lub do zrealizowania kwoty 60.000,00 zł netto.

2. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Cena - 80 %,
termin płatności – 20 %, w tym:
termin płatności do 30 dni – 20%
termin płatności do 21 dni – 10%
termin płatności do 14 dni – 0%

Wykonawca zobowiązany jest wraz z drukiem Oferta złożyć szczegółowe zestawienie materiałów.

3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu – nie dotyczy.

4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – nie dotyczy.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób:
  Dostawa materiałów ogólnobudowlanych – nie otwierać przed: 10.04.2019r. godz. 9.30
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punk obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2019r. do godz. 10,00.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 10.04.2019r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na dostawę materiałów ogólnobudowlanych.

Osoba do kontaktów – Zbigniew Gajda.

wzor_umowy.pdf

Formularz_Oferty.doc

wykaz_materialow.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 11.04.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 22.03.2019
Dokument oglądany razy: 615