bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dokumentacja na budowę przyłącza wodociągowego - Luboszewska 71

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Luboszewskiej 71 w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:
1) wystąpienie o warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej,
2) wykonanie mapy do celów projektowych,
3) uzyskanie warunków zabudowy (jeśli konieczne),
4) wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt wykonawczy na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji,
5) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, nakładczego i przedmiaru,
6) uzgodnienia z Zarządcą Drogi,
7) projekt organizacji ruchu,
8) uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń dokumentacji projektowej, w tym z GDDKiA,
9) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
10) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót (jeśli konieczne).

2. Termin wykonania zamówienia – do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego Luboszewska 71 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 29.04.2019r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2019r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 29.04.2019r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – Wykonanie dokumentacji przyłącza wodociągowego Luboszewska 71.

Osoba do kontaktów – Sebastian Dębiec.


Wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 06.05.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 18.04.2019
Dokument oglądany razy: 436