bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa urządzeń grzewczych

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Dostawę urządzeń grzewczych

1. Zakres prac:
Zadanie zostało podzielone na 3 części:
Część I
– dostawa pieca węglowego z płaszczem powietrznym typu Bartek o mocy 5,5 kW-7,5 kW,
Część II
- dostawa piecokuchni z płaszczem wodnym Kalvis 4 CMN o mocy 6-8 kW
- dostawa kuchni węglowej-pieca kuchennego Kalvis KO-2 N.
Część III
– dostawa kuchni węglowej Angielka typu Tk2-610 na nóżkach z piekarnikiem biała

Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy równoważnych urządzeń grzewczych.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty zestawienie urządzeń grzewczych

2. Termin wykonania zamówienia – do końca 2019 roku lub do wyczerpania środków finansowych.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

1) Cena - 80%,
2) Termin płatności
– 30 dni – 20%
- 21 dni – 10%
- 14 dni 0%

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: dostawa urządzeń grzewczych – nie otwierać przed: 29.04.2019r. godz. 12,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2019r. do godz. 11,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 29.04.2019r. o godz. 12,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – Dostawa urządzeń grzewczych.

Osoba do kontaktów – Zbigniew Gajda

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.doc

zestawienie.xlsOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 06.05.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.04.2019
Dokument oglądany razy: 263