bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont pokrycia dachu - Majowa 15

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont pokrycia dachu budynku biurowego przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:
1) Pokrycie dachu papą termozgrzewalną jednowarstwowo.
2) Wykonanie obróbek blacharskich kominów i czapek kominowych.
3) Montaż schodów strychowych.
4) Montaż wyłazu dachowego.

Załączony do postępowania przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – do 07.06.2019r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz. w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 06.05.2019r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2019r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 06.05.2019r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Zbigniew Gajda.

kosztorys_ofertowy.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 08.05.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.04.2019
Dokument oglądany razy: 511