bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie węzła cieplnego - Jerozolimska 11/15

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi pod nazwą:
Wykonanie indywidualnego jednofunkcyjnego węzła cieplnego, modernizacja instalacji zimnej wody i kanalizacji , rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wraz z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody w budynku przy
ul. Jerozolimskiej 11/15 w Tomaszowie Maz.

Przedmiot zamówienia:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji
2) Wykonanie inwentaryzacji mieszkań i piwnic na potrzeby projektu.
3) Wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
4) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa.
5) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową.
6) Wykonanie dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robót.

Zakres prac:

1. Wymiana głównych poziomów wody zimnej zasilających w piwnicy od głównego wodomierza w budynku,
2. Wymiana pionów wodociągowych zimnej wody oraz podejść w lokalach wraz z zestawami wodomierzowymi. Instalacja rozprowadzenia wody w mieszkaniach pozostaje bez zmian,
3. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej od węzła cieplnego do punktu włączenia w istniejącą instalację w lokalu łącznie z zestawem wodomierzowym,
4. Wykonanie instalacji cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej,
5. Instalację wody zimnej proponuje się wykonać z rur polipropylenowych PP-R PN20, instalację wody ciepłej użytkowej z rur polipropylenowych z wkładką aluminiową PP Stabi Al PN20, łączonych przez zgrzewanie,
6. Wodomierze pojemnościowe (objętościowe) o klasie dokładności R=160 MID w pozycji pionowej i poziomej z możliwością radiowego odczytu danych.
Uwaga ! – producenta wodomierzy wybierze Wspólnota Mieszkaniowa,
7. Na instalacji: zawory odcinające PN20 o połączeniu gwintowanym ze śrubunkiem, filtry siatkowe, zawory regulacyjne na podejściach do pionów cyrkulacyjnych z możliwości przeprowadzenia dezynfekcji instalacji c. w. u.,
8. Wymiana pionów kanalizacyjnych na całej wysokości bez wymiany kanalizacji pod- posadzkowej (połączenie nad posadzką w piwnicy) wraz z podejściami do wszystkich przyborów sanitarnych i urządzeń– pionów i podejść wewnątrz lokali łącznie z wymianą misek ustępowych. Przewody odpływowe wykonać nad stropem, obecnie znajdują się pod stropem w pomieszczeniach niższej kondygnacji,
9. Każdy pion wyposażyć w wywiewkę zamontowaną nad dachem oraz rewizję u ujścia pionu w piwnicy,
10. Prace dekarskie związane z montażem wywiewki na dachu,
11. Piony mocować za pomocą specjalnych uchwytów do rur z podkładkami gumowymi. Przy przejściach pionów przez stropy należy stosować tuleje ochronne. Przestrzeń między przewodem a tuleją należy wypełnić szczeliwem trwale elastycznym zapewniającym swobodny przesuw przewodu,
12. Wykonanie niezbędnej izolacji rur,
13. Demontaż gazowych podgrzewaczy wody z demontażem przyłącza do nich,
14. Wykonanie jednofunkcyjnego węzła cieplnego dla potrzeb ciepłej wody użytkowej Uwaga! – w budynku znajduje się jednofunkcyjny węzeł cieplny c. o.,
15. Uruchomienie węzła cieplnego,
16. Dokonanie niezbędnych odbiorów, prób, pomiarów, badań i sprawdzeń,
17. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji UDT zezwalającej na eksploatację urządzeń węzła cieplnego,
18. Wykonanie prac naprawczych murarskich i tynkarskich przy przejściach przez przegrody budowlane,
19. Wywiezienie na własny koszt odpadów budowlanych i instalacyjnych,

Warunki umowy:
1. Termin realizacji zamówienia:
– wykonanie ostatecznej koncepcji projektowej – 30 dni od daty zawarcia umowy,
- wykonanie dokumentacji projektowej – 60 dni od daty zatwierdzenia koncepcji projektowej przez Zamawiającego,
- Wykonanie prac instalacyjnych i budowlanych – 90 dni od daty odbioru dokumentacji projektowej,
2. Gwarancja – 5 lat,
3. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić, przed dniem podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6.000,00 zł. Zabezpieczenie zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancji.
4. Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy.
5. Umowa jest umową warunkową i jest zawarta pod warunkiem otrzymania od banku kredytującego decyzji o udzieleniu kredytu. O tym fakcie Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego. Odmowa udzielenia kredytu skutkuje rozwiązaniem niniejszej umowy.

Do oferty załączyć:

1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie pięciu lat przed terminem składania ofert z podaniem ich rodzaju , wartości , daty i miejsca wykonania
2. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Termin składania ofert do 10.05.2019 r. do godziny 15,00


Przed przystąpieniem do wyceny należy dokonać wizji lokalnej.

Prosimy kontaktować się z Sebastianem Dębiec , tel. 724 64 20 wew. 224


druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 17.05.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.04.2019
Dokument oglądany razy: 468