bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wymianę wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach przy ul. Stolarskiej 9 i św. Antoniego 28 (budynek główny) w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:
1.1. część 1:
a) Wymiana 16 szt. wodomierzy i 50 szt. ciepłomierzy w budynkach wielorodzinnych przy ul. Stolarskiej 9 i św. Antoniego 28 (budynek główny) w Tomaszowie Maz.,
b) Odczyt i demontaż istniejących wodomierzy, ciepłomierzy,
c) Dostarczenie zdemontowanych wodomierzy i ciepłomierzy do siedziby Zamawiającego,
d) Dostawa i montaż nowych wodomierzy suchobieżnych o średnicy Ø ½ cala na przekroju rury Ø ½ cala, o parametrach Q3 = 1,6m3/h, R=100/50 wraz z uszczelkami z terminem legalizacji 2024r. oraz modułem do odczytu radiowego,
e) Dostawa i montaż nowych ciepłomierzy Ø15 wraz z modułem radiowym do odczytu,
f) Sporządzenie protokołu wymiany wodomierza, ciepłomierza,
g) Trwałe oznaczenie numeru mieszkania na wodomierzu,
h) Zaplombowanie wodomierzy i ciepłomierzy plombami numerycznymi,
i) Spisanie protokołu wymiany dla każdego wodomierza i ciepłomierza
1.2.część 2:
a) Odczyt wodomierzy i ciepłomierzy raz z roku na koniec roku i przekazanie danych do Zamawiającego przez okres 5-ciu lat.

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się ze stanem faktycznym przed złożeniem oferty na wymianę wodomierzy i ciepłomierzy.

2. Termin wykonania zamówienia – do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu – brak wymagań.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach przy ul. Stolarskiej 9 i św. Antoniego 28 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 15.05.2019r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2019r. do godz. 10,45.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 15.05.2019r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na „wymianę wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach przy ul. Stolarskiej 9 i św. Antoniego 28 w Tomaszowie Maz.”

Osoba do kontaktów – Dębiec Sebastian.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 17.05.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 07.05.2019
Dokument oglądany razy: 385