bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

dobudowa komina - Długa 54

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na dobudowę izolowanego komina wentylacyjnego przy ul. Długiej 54 m 4 w Tomaszowie Maz.

Założenia:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie zalecenia zawarte w Protokole z okresowej kontroli przewodów kominowych dla budynku przy ul. Długiej 54 m 4 w Tomaszowie Maz.
2. Warunkiem dokonania odbioru prac jest dostarczenie Zamawiającemu protokołu bez uwag z kontroli stanu technicznego przewodów i prawidłowości podłączeń kominowych dla całego obiektu.
3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Koszty związane z ww. czynnością ponosi Wykonawca.
4. Podstawą wyceny jest wizja lokalna Wykonawcy.
5. Wykonawca, w cenie, uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. Cena za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową.
6. Gwarancja – 3 lata.
7. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części i każdą z części będzie rozpatrywał oddzielnie.
8. Prace objęte zamówieniem należy wykonać w terminie do 2 tygodni.

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.02.2015r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego.

załączniki:

druk_oferta.pdf

protokol_kominiarski.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 16.02.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 04.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 658