bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - Wykonanie chodnika przy ul. Niskiej 18A

Do wszystkich Wykonawców
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Niskiej 18A w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 01.07.2019r. zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 8.470,60 zł brutto.

Punkty, jakie otrzymali wykonawcy przedstawia wykaz:
1. Dromax Paweł Książczak, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Sasankowa 20 – 14.499,24 zł – 39,87 pkt.
2. Brukstar Czesław Starosta, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Piaskowa 81 – 5.781,00 zł – 100 pkt.
3. Usługi Remontowo-Budowlane „PELBUD” Ożarski Konrad, 97-200 Tomaszów Maz. Wąwał ul. Długa 63 – 11.808,00 zł – 48,96 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę zgodnie z poniższym:
numer oferty 2
nazwa (firma) -  Brukstar Czesław Starosta
adres - 97-200 Tomaszów Maz. ul. Piaskowa 81

Wykonawca, Brukstar Czesław Starosta, złożył ofertę która uzyskała najwyższą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert, tj. 100 pkt. w kryterium Cena.
Cena oferty nie przekroczyła wysokości środków, jakie przeznaczono na realizację zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 16.07.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 04.07.2019
Dokument oglądany razy: 379