bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Utwardzenie podwórka na posesji przy ul. Polnej 15

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Utwardzenie podwórka wraz z kostką w bramie wjazdowej na posesji przy ul. Polnej 15 w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:

1) rozebranie podłoża z betonu,
2) ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnią z kostki betonowej,
3) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm na posypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
4) niwelacja terenu wykonywania spycharkami,
5) mechaniczne profilowanie koryta,
6) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego – warstwa dolna, grubość po zagęszczeniu 10 cm,
7) wykonanie nawierzchni z klińca, warstwa górna grubości po zagęszczeniu 7 cm,
8) montaż obrzeża 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
9) spoinowanie piaskiem,
10) dopasowanie istniejących studzienek do projektowanego utwardzenia terenu,
11) wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Utwardzenie podwórka na posesji przy ul. Polnej 15 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 15.07.2019r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2019r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 15.07.2019r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem –utwardzenie podwórka na posesji przy ul. Polnej 15 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

Przedmiar.pdf

Mapa.pdf

wzor_Umowy.pdf

Zalacznik_do_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 16.07.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 08.07.2019
Dokument oglądany razy: 369