bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu na budynku przy ul. Środkowej 3

Do wszystkich Wykonawców
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont dachu na budynku przy ul. Środkowej 3 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.07.2019r. zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 23.943,11 zł brutto.

Punkty, jakie otrzymali wykonawcy przedstawia wykaz:
1. Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Kosiorek, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Hallera 43A – 19.530,18 zł brutto – 100 pkt.
2. Usługi Ogólnobudowlane „OMIR” Mirosław Owięcki, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10 m 92 – 11.600,00 zł brutto – Wykonawca wycofał ofertę z powodu błędu w cenie.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę zgodnie z poniższym:
numer oferty 1
nazwa (firma) Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Kosiorek
adres Tomaszów Maz. ul. Hallera 43

Wykonawca złożył ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert, tj. 100 pkt. w kryterium Cena.
Cena oferty nie przekroczyła wysokości środków, jakie przeznaczono na realizację zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.07.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 16.07.2019
Dokument oglądany razy: 188