bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana ogrodzenia posesji ul. Kołłątaja 22

Do wszystkich Wykonawców
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wymiana ogrodzenia posesji przy ul. Kołłątaja 22 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.07.2019r. została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 11.670,18 zł brutto.

Punkty, jakie otrzymali wykonawcy przedstawia wykaz:
F.U.H. FITZ Stanisław Fitz, adres: 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jolanty 11/13 – 11.562,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę zgodnie z poniższym:
numer oferty 1
nazwa (firma) F.U.H. FITZ Stanisław Fitz
adres Tomaszów Maz. ul. Jolanty 11/13

Wykonawca złożył ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert, tj. 100 pkt. w kryterium Cena.
Cena oferty nie przekroczyła wysokości środków, jakie przeznaczono na realizację zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.07.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 16.07.2019
Dokument oglądany razy: 493