bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie terenu ul. Polna 11

Do wszystkich Wykonawców
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Utwardzenie podwórka przy ul. Polnej 11 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.07.2019r. zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 31.481,46 zł brutto.

Punkty, jakie otrzymali wykonawcy przedstawia wykaz:
1. Brukstar Czesław Starosta, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Piaskowa 81 – 31.683,15 zł – 98,41 pkt,
2. F.H.U. „FITZ” Stanisław Fitz, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jolanty 11/13 – 31.180,50 zł – 100 pkt,
3. „ANDRO+” Roman Fijałkowski, 95-060 Brzeziny ul. A. Fredry 43 – 43.283,47 zł – 72,04 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę zgodnie z poniższym:
numer oferty 2
nazwa (firma) F.H.U. „FITZ” Stanisław Fitz
adres 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jolanty 11/13

Wybrany Wykonawca złożył ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert, tj. 100 pkt. w kryterium Cena.
Cena oferty nie przekroczyła wysokości środków, jakie przeznaczono na realizację zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 26.07.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 17.07.2019
Dokument oglądany razy: 405