bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż klimatyzatorów - Majowa 15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż klimatyzatorów - Majowa 15

Do wszystkich Wykonawców
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Dostawa i montaż klimatyzatorów - Majowa 15

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.08.2019r. zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 14.760,00 zł

Punkty, jakie otrzymali wykonawcy przedstawia wykaz:
1. TOMTRONIC H.U.P. Ryszard Łukomski:

Wersja I – Multi Split – 14.194,20 zł – 84,92 pkt,

Wersja II – Pojedynczy Split – 12.054,00 zł – 100,00 pkt
2. EKO-SERWIS Technika Grzewcza:

Wersja I – Multi Split – 23.180,58 zł – 52,00 pkt,

Wersja II – Pojedynczy Split – 17.769,81 zł – 67,83 pkt
3. ENERGY HEAT Technology Investment:

Wersja I – Multi Split – 17.220,00 zł – 70,00 pkt,

Wersja II – Pojedynczy Split – 14.145,00 zł – 85,22 pkt

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę zgodnie z poniższym:
numer oferty 1, wersja II – Pojedynczy Split
nazwa (firma) TOMTRONIC H.U.P. Ryszard Łukomski
adres 97-200 Tomaszów Maz. ul. Warszawska 39

Wybrany Wykonawca złożył ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert, tj. 100 pkt. w kryterium Cena.
Cena oferty nie przekroczyła wysokości środków, jakie przeznaczono na realizację zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 27.08.2019
Podpisał: Radosław Kołodziejczyk
Dokument z dnia: 12.08.2019
Dokument oglądany razy: 503