bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - utwardzenie terenu G. Roweckiego 7

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: utwardzenie podwórka z odprowadzeniem wody opadowej oraz wymianą bramy wjazdowej z ulicy na posesję przy ul. Grota Roweckiego 7 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.08.2019r. do godz. 10,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 24.734,30 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Wykaz ofert:
1. Dromax Paweł Książczak, Tomaszów Maz. ul. Sasankowa 20 – 16.605,00 zł brutto – 100 pkt.
2. BRUKSTAR Czesław Starosta, Tomaszów Maz. ul. Piaskowa 81 – 25.529,88 zł brutto – 65,04 pkt.
Najkorzystniejsza oferta:
Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę numer 1
Złożoną przez :Dromax Paweł Książczak, Tomaszów Maz. ul. Sasankowa 20

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert, tj. 100 pkt. w kryterium Cena. Cena oferty nie przekroczyła wysokości środków, jakie przeznaczono na realizację zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 10.09.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 03.09.2019
Dokument oglądany razy: 292