bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont mieszkania G.Roweckiego 7 m 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Grota Roweckiego 7 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.09.2019r. do godz. 10,00 zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 18.319,01 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Wykaz ofert:
1. TOM.BUD Tomasz Klimczak, Tomaszów Maz. ul. Długa 1/9 m 61 – 24.500,00 zł
2. MARWIKT Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, Tomaszów Maz. ul. Główna 9 – 17.500,00 zł,
3. Biuro Seko Halina Magiera-Kamińska, Tomaszów Maz. ul. B.Głowackiego 35/37 m 1 – 15.768,00 zł

Najkorzystniejsza oferta:
Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę numer 3
złożoną przez : Biuro Seko Halina Magiera-Kamińska

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert. Cena oferty nie przekroczyła wysokości środków, jakie przeznaczono na realizację zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 15.10.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 04.10.2019
Dokument oglądany razy: 302