bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont mieszkania ul. G.Roweckiego 7 m 11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Remont lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy ul. Grota Roweckiego 7 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.09.2019r. do godz. 10,30 zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 10.122,12 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Wykaz ofert:
1. TOM.BUD Tomasz Klimczak, Tomaszów Maz. ul. Długa 1/9 m 61 – 14.500,00 zł
2. MARWIKT Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk, Tomaszów Maz. ul. Główna 9 – 9.600,00 zł,
3. Biuro Seko Halina Magiera-Kamińska, Tomaszów Maz. ul. B.Głowackiego 35/37 m 1 – 10.692,00 zł
Najkorzystniejsza oferta:
Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę numer 2
złożoną przez: MARWIKT Usługi Budowlane Marcin Jabrzyk

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert. Cena oferty nie przekroczyła wysokości środków, jakie przeznaczono na realizację zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 15.10.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 07.10.2019
Dokument oglądany razy: 402