bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - Wykonanie przyłącza wodociągowego ul. Luboszewska 71

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Lubaszewskiej 71 w Tomaszowie Maz.


W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.11.2019r. do godz. 10,30 została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 33.181,38 zł brutto.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Złożona oferta:
1. Zakład Instalacji Sanitarnych i Ogrzewania Krul Stanisław, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Kolejowa 41 – 29.520,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru złożonej oferty:
Wykonawca złożył ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert, tj. 100 pkt. w kryterium Cena.
Cena oferty nie przekroczyła wysokości środków, jakie przeznaczono na realizację zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 02.12.2019
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 25.11.2019
Dokument oglądany razy: 158