bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont mieszkania - ul. Mościckiego 12 m 13

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Remont mieszkania nr 13 w budynku przy ul. Mościckiego 12 w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:

1) Wykucie z muru ościeżnic drewnianych,
2) Rozbiórka oblicowań ścian z płytek,
3) Rozbiórka ścianki drewnianej,
4) Rozbiórka drewnianych podłóg,
5) Zerwanie starych kasetonów,
6) Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,
7) Wykonanie nowych podłóg betonowych,
8) Demontaż starych podejść,
9) Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych,
10) Wykonanie ścianki gips. kart. wydzielającej łazienkę,
11) Przyklejenie warstwy siatki na ściankach z płyt gips-karton.,
12) Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków,
13) Gruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym,
14) Jednowarstwowe gładzie gipsowe na ścianach i sufitach,
15) Montaż przewodów wentylacyjnych w kuchni i łazience,
16) Montaż drzwi łazienkowych,
17) Montaż podejść doprowadzających ciepłą i zimną wodę do urządzeń,
18) Montaż kanalizacji wewnątrz lokalu,
19) Wymiana podokienników drewnianych wraz z lakierowaniem,
20) Montaż nawietrzaków,
21) Jednokrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
22) Zakup i montaż zadaszenia z obustronnymi ścianami osłonowymi z poliwęglanu konstrukcji stalowej
23) Utylizacja gruzu.

Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej przedmiotu zapytania.

2. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Remont mieszkania przy ul. Mościckiego 12 m 13 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 05.02.2020r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.02.2020r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 05.02.2020r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – remont mieszkania ul. Mościckiego 12 m 13 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

Obmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

Zalacznik_do_umowy.pdf

druk_oferta.docOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 07.02.2020
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 29.01.2020
Dokument oglądany razy: 209