bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie zaleceń kominiarskich - Antoniego 33 m 5

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie zaleceń kominiarskich w budynku przy ul. Antoniego 33 m 5.

Założenia:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie zalecenia zawarte w Protokole z okresowej kontroli przewodów kominowych dla budynku przy ul. Antoniego 33 m 5 w Tomaszowie Maz.
2. Warunkiem dokonania odbioru prac jest dostarczenie Zamawiającemu protokołu bez uwag z kontroli stanu technicznego przewodów i prawidłowości podłączeń kominowych w zakresie wykonywanej pracy.
3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Koszty związane z ww. czynnością ponosi Wykonawca.
4. Podstawą wyceny jest wizja lokalna Wykonawcy.
5. Wykonawca, w cenie, uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. Cena za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową.
6. Gwarancja – 3 lata.
7. Prace objęte zamówieniem należy wykonać w terminie do 30 dni.

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.04.2015r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego.

załączniki:

Protokol_Antoniego_33.pdf

druk_oferta_Antoniego.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 21.04.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 07.04.2015
Dokument oglądany razy: 1 668