bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Kompleksowe ubezpieczenie

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „kompleksowe ubezpieczenie zasobów Tomaszowskiego TBS Sp. z o.o. i zasobów Wspólnot Mieszkaniowych w Tomaszowie Maz.”


Zapytanie o cenę dotyczy dwóch zadań:

1/ Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Zamawiającego /wykaz budynków wspólnot zawiera załącznik/ i obejmuje:
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia,
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów.

2/ zasobów dzierżawionych oraz zasobów własnych Tomaszowskiego TBS Sp. z o.o. /wykaz budynków zawiera załącznik/ i obejmuje:
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – dotyczy zasobów dzierżawionych i własnych Tomaszowskiego TBS Sp. z o.o.,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji –dotyczy siedziby Spółki przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie Wszystkich Ryzyk – dotyczy zasobów własnych Spółki.

Warunki udziału w postępowaniu:
Do oferty należy załączyć
1. zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.),
2. KRS,
3. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za jej zgodność z oryginałem.

Sposób punktowania ofert:
A. cena 80 %,
B. warunki ubezpieczenia 20 %.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców wobec każdego z kryterium.
N = C + P
Gdzie :
N- liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty,
P- liczba punktów uzyskanych w kryterium warunki ubezpieczenia.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
A/ C = cena 80 % –
Oferty w kryterium C będą oceniane według następującego wzoru:
ilość punktów (C) = najniższa zaoferowana cena x 100 x 0,80 / cena badanej oferty.

B/ P = warunki ubezpieczenia 20 % –
Oceniane będą warunki ubezpieczenia - przyjęcie klauzul dodatkowych, według następujących zasad:
a) brak akceptacji klauzul obligatoryjnych powoduje odrzucenie oferty,
b) za przyjęcie poszczególnych klauzul zostanie przyznana ilość punktów przypisana danej klauzuli.

Zamawiający wymaga złożenia oferty na dwa zadania.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.04.2015r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki:

Tomaszowskie TBS Sp. z o.o.

szczegolowy_zakres_TTBS.pdf

wykaz_srodkow_trwalych.pdf

wzor_umowy_TTBS.pdf

zasoby_dzierzawione_TTBS.pdf

zasoby_wlasne_TTBS.pdf

remonty_2013.pdf

remonty_2014.pdf

szkodowosc_TBS.pdf

druk_Oferta_TTBS.pdf

Wspólnoty Mieszkaniowe

szczegolowy_zakres_WM.pdf

zasoby_Wspolnot_Mieszkaniowych.pdf

umowa_wspolnoty_mieszkaniowe.pdf

kotlownie_i_wezly_WM_ubezp_od_ognia.pdf

kotlownie_i_wezly_WM_ubez_od_kradziezy.pdf

druk_Oferta_WM.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.04.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 15.04.2015
Dokument oglądany razy: 2 158