bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont elewacji i dachu - Warszawska 49

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na remont elewacji i dachu na budynku przy ul. Warszawskiej 49 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac:
dach:
- naprawa pokrycia dachowego i obróbek blacharskich,
- uzupełnienie i wymiana elementów konstrukcyjnych dachu,
- przebudowa kominów pod i nad dachem,
- montaż kominów żarowych i wentylacyjnych.

elewacja:
- wykonanie wypraw tynkarskich i powłok malarskich – ściany i cokół,
- wymiana okien w lokalach mieszkalnych,
- izolacja pionowa budynku,
- opaska wokół budynku.

Wymogi:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z remontem dachu i elewacji na budynku mieszkalnym wielorodzinnym na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł brutto.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy wraz z aktualnym wpisem do Izby,
3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto.
Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
30% wartości zabezpieczenia zwrócone zostanie po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

Założenia:
1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pełny kosztorys ofertowy,
2. termin realizacji – do 3 m-cy od daty zawarcia umowy,
3. gwarancja – 5 lat na elewację, 7 lat na dach,
4. termin płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku,
5. termin składania ofert – do 24.07.2015r.


Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

załączniki:

kosztorys_nakladczy_elewacja.pdf

kosztorys_nakladczy_dach.pdf

specyfikacja_elewacja.pdf

Specyfikacja_remont_dachu.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.07.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 16.07.2015
Dokument oglądany razy: 1 546