bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont dachu - Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na remont dachu na budynku przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- tynkowanie kominów pod połacią dachową,
- dobudowa kominów dymowych i wentylacyjnych.

Wymogi:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał w ciągu ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 roboty budowlane związane z remontem dachu.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy wraz z aktualnym wpisem do Izby,
3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto.
Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
30% wartości zabezpieczenia zwrócone zostanie po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

Założenia:
1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pełny kosztorys ofertowy,
2. termin realizacji – do 45 dni od daty zawarcia umowy,
3. gwarancja – 7 lat,
4. termin płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku,
5. termin składania ofert – do 10.08.2015r. do godz. 15,00.


Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

załączniki:

kosztorys_nakladczy.pdf

STWiOR.pdf

wykaz_kominow.pdf

Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.08.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 31.07.2015
Dokument oglądany razy: 1 575