bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane

 Tomaszów Mazowiecki: Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane prowadzone w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS
Numer ogłoszenia: 311682 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 044 7246420, 7242111, faks 044 7244097.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ttbs.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane prowadzone w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane prowadzone w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS. Zakres prac obejmuje: - roboty konserwacyjne budowlane: murarskie, tynkarskie, ślusarskie, stolarskie, dekarskie, - roboty konserwacyjne instalacyjne - wodociągowo-kanalizacyjne..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający odstępuje od opisu sposobu spełnienia niniejszego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (lub nadal wykonuje) co najmniej jedną usługę (świadczenie okresowe lub ciągłe) o wartości min. 150.000,00 zł brutto, polegające na wykonaniu w ciągu kolejnych 12 miesięcy konserwacji ogólnobudowlanej oraz zaświadczy, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający odstępuje od opisu sposobu spełnienia niniejszego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym: - kierownikiem robót - osobą posiadającą wymagane uprawnienia ogólnobudowlane oraz aktualny wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - min 5 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę posiadającymi kwalifikacje w zakresie wykonywania robót: murarskich, tynkarskich, stolarsko-szklarskich, ślusarskich, dekarskich, instalacji sanitarnych wod-kan
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 150.000,00 zł. Ubezpieczenie powinno być ważne przez cały okres realizacji umowy. W przypadku, kiedy ubezpieczenie będzie wygasać w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, mocą którego zobowiąże się do przedłużenia ubezpieczenia po jego wygaśnięciu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 95
• 2 - czas reakcji w przypadku awarii - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ttbs.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 97-200 Tomaszów Maz. ul. Majowa 15.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2015 godzina 11:00, miejsce: 97-200 Tomaszów Maz. ul. Majowa 15 - kancelaria lub sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

załączniki:

zalacznik_1a_do_SIWZ.pdf

zalacznik_1_do_SIWZ.pdf

zalacznik_2_do_SIWZ.pdf

zalacznik_3_do_SIWZ.pdf

zalacznik_4_do_SIWZ.pdf

zalacznik_5_do_SIWZ.pdf

zalacznik_6_do_SIWZ.pdf

zalacznik_7_do_SIWZ.pdf

zalacznik_8_do_SIWZ.pdf

zalacznik_9_do_SIWZ.pdf

zalacznik_10_do_SIWZ.pdf

zalacznik_11_do_SIWZ.pdf

zalacznik_1_do_umowy.pdf

zalacznik_2_do_umowy.pdf

zalacznik_3_do_umowy.pdf

zalacznik_4_do_umowy.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 17.12.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.11.2015
Dokument oglądany razy: 1 388