bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

konserwacja węzłów c.o. i c.w.u. i instalacji c.o. - Tomaszowskie TBS Sp. z o.o.

 Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: „wykonanie prac konserwacyjnych węzłów c.o. i c.w.u. i instalacji c.o. w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. Z o.o. w Tomaszowie Maz.

Wymogi stawiane Wykonawcy:
1. posiadanie uprawnień do prowadzenia eksploatacji i konserwacji instalacji cieplnych, a w szczególności posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych na stanowisku:
- eksploatacji (E) w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym,
- dozoru (D) w zakresie: nadzoru nad eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci,
2. posiadanie, w dniu podpisania umowy, świadectwa (wystawionego przez firmę Meibes) o przejściu przeszkolenia w zakresie koniecznym do obsługi systemu Meibes-logotermy.


Do oferty należy załączyć:
1. dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia,
2. wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie trzech lat przed terminem składania ofert z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
3. wypełniony druk oferta wraz z formularzem cenowym..


Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.12.2014 r. do godz. 15,00.

załączniki:

zakres_prac.pdf

wzor_umowa.pdf

wykaz_robot_dodatkowych.pdf

Kontrolka.pdf

druk_oferta.pdf

Oferta_cenowa.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 15.01.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 17.12.2015
Dokument oglądany razy: 1 059