bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Roboty instalacyjne - Topolowa 6

Tomaszowskie TBS Spólka z o.o. zaprasza do skladania ofert na "Wykonanie indywidualnego jednofunkcyjnego węzła cieplnego, modernizacja instalacji zimnej wody i kanalizacji , rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wraz z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Topolowej 6 w Tomaszowie Maz."

Przedmiot zamówienia:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekty wykonawcze
2) Wykonanie inwentaryzacji mieszkań i piwnic.
3) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa.
4) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową.
5) Wykonanie dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robót.
Zakres prac:

1. Wymiana głównych poziomów wody zimnej zasilających w piwnicy od głównego dla budynku wodomierza.
2. Wymiana pionów wodociągowych oraz podejść w lokalach wraz z zestawami wodomierzowymi . Instalacja rozprowadzenia wody w mieszkaniach pozostaje bez zmian.
3. Wykonanie instalacji wody ciepłej od węzła cieplnego do punktu włączenia w istniejącą instalację w lokalu łącznie z zestawem wodomierzowym. Wykonanie instalacji cyrkulacji.
4. Instalację wody zimnej proponuje się wykonać z rur PP typ 3 , instalację wody ciepłej użytkowej z rur polipropylenowych z wkładką aluminiową , łączonych przez zgrzewanie.
5. Wodomierze z możliwością radiowego odczytu danych.
6. Na instalacji: zawory odcinające o połączeniu gwintowanym ze śrubunkiem, filtry siatkowe, zawory regulacyjne na podejściach do pionów cyrkulacyjnych.
7. Wymiana pionów kanalizacyjnych na całej wysokości bez wymiany kanalizacji pod- posadzkowej (połączenie nad posadzką w piwnicy) wraz z podejściami do wszystkich przyborów sanitarnych i urządzeń– pionów i podejść wewnątrz lokali łącznie z wymianą misek ustępowych. Przewody odpływowe wykonać nad stropem , obecnie znajdują się pod stropem w pomieszczeniach niższej kondygnacji.
8. Każdy pion wyposażyć w wywiewkę zamontowaną nad dachem oraz rewizję u ujścia pionu.
9. Prace dekarskie związane z montażem wywiewki na dachu z uwagi na obwiązującą gwarancję należy wykonać w uzgodnieniu lub zlecając wykonawcy dachu.
10. Pion mocować za pomocą specjalnych uchwytów do rur z podkładkami gumowymi. Przy przejściach pionów przez stropy należy stosować tuleje ochronne. Przestrzeń między przewodem a tuleją należy wypełnić szczeliwem trwale elastycznym zapewniającym swobodny przesuw przewodu.
11. Wykonanie niezbędnej izolacji rur.
12. Demontaż gazowych podgrzewaczy wody z demontażem przyłącza do nich
13. Wykonanie jednofunkcyjnego węzła cieplnego dla potrzeb ciepłej wody użytkowej Uwaga! – w budynku znajduje się jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o.
14. Uruchomienie węzła cieplnego.
15. Dokonanie niezbędnych odbiorów , prób , pomiarów , badań i sprawdzeń.
16. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji UDT zezwalającej na eksploatację urządzeń węzła cieplnego
17. Wywiezienie na własny koszt odpadów budowlanych i instalacyjnych


Warunki umowy:
1. termin realizacji zamówienia:
– planowany termin - do 30.06.2016 r
2. gwarancja – 5 lat
3. wykonawca zobowiązany jest wpłacić , przed dniem podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3.000,00 zł. Zabezpieczenie zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancji.
4. Przed podpisaniem umowy należy przedstawić kosztorys ofertowy


Do oferty załączyć:
1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie pięciu lat przed terminem składania ofert z podaniem ich rodzaju , wartości , daty i miejsca wykonania
2. Oświadczenie , że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


Dane wyjściowe :
kubatura budynku : 7328 m3
ilość lokali: 28 lok.
ilość mieszkańców : 78
pow. użytkowa: 1347 m2
zamówiona moc cieplna :
ciepła woda użytkowa średnia godzinowa – 26,7 kW
ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa – 88,8 kW


Przed przystąpieniem do wyceny należy dokonać wizji lokalnej.
Prosimy kontaktować się z P. Marzeną Pełką , tel 724 64 20

Ofertę należy złożyć w terminie do 15.01.2016r. do godz. 15,00.

załączniki:

warunki.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.01.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 18.12.2015
Dokument oglądany razy: 1 125