bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie dokumentacji - Pl. Kościuszki 14/15

 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji wraz z realizacją zaleceń Audytu Energetycznego pn:
„ Remont budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Pl. Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim” (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji) wraz z niezbędnymi przyłączami i zagospodarowaniem terenu oraz z kosztorysami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji .

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

1. Inwentaryzacji istniejącego stanu w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania projektu. – /Zakres Inwentaryzacji uzgodnić z Zamawiającym, który posiada część aktualnych rzutów budynku/.
2. Dwóch koncepcji architektonicznych podziału mieszkań do uzgodnienia z Zamawiającym. Zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja stanowić będzie podstawę do projektowania.
3. Trzech koncepcji instalacji c.o., c.w.u. i lokalnego źródła ciepła. Zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja stanowić będzie podstawę do projektowania. /Koncepcja źródła ciepła musi uwzględniać budynki przy ul. Pl. Kościuszki 14/15, J. Piłsudskiego 1/3, Grunwaldzka 7/.
4. Ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji. Zaakceptowana przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do projektowania.
5. Mapy do celów projektowych oraz związane z tym opłaty – jeśli są wymagane
6. Wystąpienie i uzyskanie technicznych warunków przyłączenia gazu i instalacji elektrycznej lub ich zmiana.
7. Projektu budowlanego oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - kpl. 5, wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z pożn. zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U..2013.1129).

Dokumentacji projektowo-kosztorysowej musi zawierać:

1. Projekt budowlany w następujących branżach:
8. zagospodarowanie terenu /koncepcja TTBS/
9. architektura – podział mieszkań, remont elewacji dla kompleksu budynków Pl. Kościuszki 14/15, J. Piłsudskiego 1/3, Grunwaldzka 7.
10. konstrukcja – w zakresie uszkodzonych elementów budynku
11. instalacja elektryczna
12. instalacja wod-kan
13. instalacja c.o. i c.w.u.
14. lokalne źródło ciepła
15. oświetlenie terenu
16. inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji inwestycji budowlanej i oddania do użytkowania budynku mieszkalnego wraz z urządzeniami budowlanymi,

2. Projekty wykonawcze - kpl. 5 należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U..2013.1129) - opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany umożliwiające wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań i precyzujący warunki wykonania i odbioru danego zakresu robót w formie opisowej i rysunkowej w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robot budowlanych.

3. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - kpl. 3
Opracowanie zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U..2013.1129 - rozdział 3) Zabrania się umieszczania w STWiOR określeń odnoszących się do konkretnych produktów czy producentów, dostawców czy usługodawców. Nie można dokonywać opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który ograniczałby konkurencję i zamykał rynki zamówień.

4. Przedmiary robót i kosztorysy nakładcze - kpl. 2 /wersja papierowa i edytowalna *.kst i *ath/ wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) - przez które należy rozumieć opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem , z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających dokumentacji projektowej. Należy wykonać w podziale na adresy i własność budynków.

5. Kosztorysy inwestorskie - kpl. 2 /wersja papierowa i edytowalna *.kst i *ath/ wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) m.in. powinien podawać wartość kosztorysową robót budowlanych oraz zawierać Tabelę wartości elementów scalonych. Należy wykonać w podziale na adresy i własność budynków.

Zakres dokumentacji należy wykonać na nośniku CD w formie elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej (z dołączonym oświadczeniem, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową).


Wymagania:

1. Wykonawca musi dysponować osobami o uprawnieniach w branży budowlanej, wod-kan, gazowej i elektrycznej oraz aktualnym wpisem do Izby Inżynierów.
2. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w realizacji co najmniej jednego zadania w podobnym do zamówienia zakresie.

Założenia:

1. Termin realizacji zadania:
 60 dni na dokumentację, w tym 14 dni na przygotowanie koncepcji,
 3 m-ce na uzyskanie pozwolenia na budowę.
2. Termin składania ofert – do 29.01.2016r.


Osoba do kontaktu:
Branża budowlana – Danuta Stańczyk
Branża instalacyjna – Marzena Pełka
Branża elektryczna – Cezary Glapiński

załączniki:

audyt_energetyczny_Tomazow_pl_kosciuszki_gaz_2.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 25.02.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.01.2016
Dokument oglądany razy: 1 376