bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku - Żwirki i Wigury 4

 
Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. ul. Majowa 15 , zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: budowę wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Żwirki i Wigury 4 w Tomaszowie Maz.

ZAKRES:
Instalacja gazowa na odcinku od szafki na kurek główny zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej budynku do projektowanych odbiorników gazu w poszczególnych lokalach wraz z przewodami kominowymi spalinowymi i wentylacyjnymi.
Zakup kotła gazowego c.o., cwu wraz z uruchomieniem – 3 szt. ( m 2, 3, 4)

W zakres wyceny nie wchodzi: zakup kuchni ewentualnie zmiana dysz oraz przystosowanie instalacji cwu oraz c.o - po stronie użytkownika lokalu.
Proszę nie wyceniać zakupu kotła gazowego do lokalu użytkowego – pozostanie istniejący. W poz. 33 przedmiaru mają być 3 kpl.

Roboty prosimy wycenić na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiaru
Forma wynagrodzenia – ryczałt.
W przypadku zmniejszenia zakresu prac Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia.

Gwarancja na wykonane prace – 36 mscy
Na urządzenia obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez producenta danego urządzenia nie krótszy jednak niż 3 lata.
W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest m.in. do przeprowadzania i zlecenia wszystkich przeglądów gwarancyjnych zastosowanych urządzeń, stosownie do wymagań wynikających z poszczególnych kart gwarancyjnych.

Do oferty proszę załączyć kosztorys szczegółowy ( w tym ceny materiałów , narzuty, cena r-g)
Prace powinny być wykonane przez uprawnionego instalatora, odebrane w obecności kierownika budowy. Należy wykonać niezbędne badania konieczne do uzyskania zgody na użytkowanie.

Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przed dniem podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 1500 zł.
Zabezpieczenie zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancji.

Przewidywany termin wykonania prac – do uzgodnienia ( III kwartał 2016r)


Oferty prosimy dostarczyć do dnia 10.06.2016r. do siedziby firmy:
TTBS Sp. z o.o.
ul. Majowa 15
97-200 Tomaszów Maz.
Osoba do kontaktu:
Marzena Pełka tel. 44 724 64 20 wew. 224

załączniki:

projekt.pdf

rysunki.pdf

przedmiar.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 13.06.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 24.05.2016
Dokument oglądany razy: 1 031