bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

zakup energii elektrycznej

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na „zakup energii elektrycznej do obiektów własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. o.o. w Tomaszowie Maz.”

Do oferty należy załączyć:
1. aktualnie obowiązującą oraz ważną przez okres trwania umowy koncesję, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz, że posiada aktualną podpisaną umowę generalną z OSD na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej lub przedstawi oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej– w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Podane wartości szacunkowe mogą nie odzwierciedlać realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.06.2016r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego.

załączniki:

wykaz_budynkow_administrowanych.pdf

wykaz_budynkow_wlasnych.pdf

wzor_umowy_poprawiony.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 27.06.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 10.06.2016
Dokument oglądany razy: 1 222