bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zakup energii elektrycznej - pytania i odpowiedzi

 Pytania – 15.06.2016r.
Pytanie 1
Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo Energetyczne nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek zakupu praw majątkowych, które wpływają na końcową cenę energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy nie są znane ich procentowe wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że zmiany w prawie mogą nastąpić do końca roku to Sprzedawca energii elektrycznej już na dzień dzisiejszy w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko wprowadzenia ww. obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, przedstawiającą najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii oraz ca za tym idzie najniższą możliwą cenę wykonania całości zamówienia, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczne jest uzupełnienie §5 ust. 2 Umowy o poniższy zapis:
‘Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkujących wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiących podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian.

Pytanie 2
Czy Umowa będzie przygotowywana przez Zamawiającego czy przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Umowę przygotuje Zamawiający.

Pytanie 3
Wnosimy o zmianę zapisu w §6 ust. 2 na „należności wynikające z faktury VAT płatne będą w terminie 21 dni od wystawionej przez Wykonawcę faktury”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie 4
Czy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Prosimy o wskazanie jednostki w jakiej wskazane jest zużycie roczne w załączniku nr 1 i 2 do umowy.

Odpowiedź: kWh


Pytanie 6
Czy Zamawiający posiada obecnie umowy kompleksowe czy rozdzielone? Czy są one zawarte na czas określony czy nieokreślony? Po czyjej stronie będzie leżało ich wypowiedzenie? Jaki jest okres wypowiedzenia?

Odpowiedź: Zamawiający posiada obecnie umowy rozdzielone. Umowa na sprzedaż energii elektrycznej zawarta jest na czas określony i obowiązuje do 31.08.2016r.

Pytanie 7
Czy Zamawiający posiada umowy dystrybucyjne zawarte na czas określony czy nieokreślony dla poszczególnych punków?

Odpowiedź: Zamawiający posiada umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony.

Pytanie 8
Czy po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający udostępni Wybranemu dostawcy niezbędne informacje do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy w formie elektronicznej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 9
Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów?

Odpowiedź: dwumiesięczny

Pytanie 10
Czy na poświadczenie niezalegania w opłacaniu składek o których mowa w formularzu ofertowym w pkt. 3 Zamawiający wymaga załączenia do oferty zaświadczeń z odpowiednich organów?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 11
Jaki jest okres związania ofertą?

Odpowiedź: Nie ma.


Pytania – 16.06.2016r.
Pytanie 1 – Wykazy budynków
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
a) danych dla punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
b) dokumentów:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź: Zamawiający dostarczy wszystkie niezbędne dane niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel

Pytanie 2 – Wykazy budynków
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3 – Umowa
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę?
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę

Pytanie 4 – Umowa
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowę kompleksową czy rozdzieloną na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?

Odpowiedź: Zamawiający posiada umowy rozdzielne i procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzona po raz kolejny.

b) Czy umowa dystrybucyjna (jeśli zamawiający posiada rozdzieloną umowę) zawarta jest na czas określony czy nieokreślony?

Odpowiedź: umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązującej umowy kompleksowej/ umowy sprzedaży energii elektrycznej, oraz czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązującą umowę w terminie pozwalającym na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

Odpowiedź: Obecnie obowiązuje umowa zawarta do dnia 31.08.2016r. z BARTON ENERGIA Sp. z o.o.

d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktu poboru, dla którego obowiązywała dotychczas umowa kompleksowa?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich punktów.

e) Czy Zamawiający ma zawartą umowę/ aneks w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, która uniemożliwia zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzenia umowy/aneksu w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiej umowy.

Pytanie 5 – Umowa §5 ust. 1, Druk oferty - tabela
W wykazie obiektów, nie występują punkty poboru w grupie taryfowej G12.
Wobec braku możliwości złożenia oferty na tę grupę taryfową prosimy o wykreślenie z umowy oraz z druku oferty zapisów dotyczących grupy taryfowej G12.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśli tę grupę taryfową z umow i druku Oferta.

Pytanie 6 – Umowa §6 ust. 2
Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. O podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób:
„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.

Pytanie 7 – Umowa §7 ust. 1, Druk oferty pkt 4
Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD.
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisów do treści:
Umowa §7 ust. 1: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.09.2016r. lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. Umowa obowiązuje do dnia 31.08.2018r.“
Druk oferty pkt 4: „Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty wykonamy przedmiot umowy w terminie od 01.09.2016r. do 31.08.2017r., przy czym sprzedaż rozpocznie się nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD“.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w umowie i druku Oferta.

Pytanie 8 – Umowa §7 ust. 1, Druk oferty pkt 4
Prosimy o wskazanie okresu na jaki ma być zawarta umowa. W zapisach umowy §7 ust. 1 wskazany jest okres od 01.09.2016r. do 31.08.2018r., natomiast w druku oferty, pkt 4 od 01.09.2016r. do 31.08.2017r.

Odpowiedź: Umowa zostanie zawarta na okres od 01.09.2016r. do 31.08.2017r. Zamawiający poprawi datę we wzorze umowy.

Pytanie 9 – Wykazy budynków i Druk oferty
Prosimy o opublikowanie Wykazów budynków i Druku oferty w wersji edytowalnej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 27.06.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 16.06.2016
Dokument oglądany razy: 1 029