bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

termomodernizacja ścian szczytowych oraz cokołów - Niska 24

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na „termomodernizację ścian szczytowych oraz cokołów budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niskiej 24 w Tomaszowie Maz.”

Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych z polistyrenu ekstradowanego λ=0,039 W/mK,
2. Zdjęcie starego ocieplenia ścian szczytowych i wykonanie nowego ocieplenia.
3. Ocieplenie ścian szczytowych EPS 70-040 grubości 15 cm λ ≤0,040 metodą lekko – mokrą oraz cokołowych budynku styropianem EPS 70-040 grubości 10 cm λ ≤0,040 metodą lekko – mokrą. Klasyfikacja ogniowa E przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i malowanie cokołów.
4. Styropian należy kleić metodą obwiedniowo – punktową tzn. dookoła krawędzi i punkty na pozostałej powierzchni. Klej powinien pokrywać 40% płyty przy nakładaniu i 60% po dociśnięciu do ściany. Zaleca się kołkowanie styropianu w ilości 6 kołków na m2.
Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia deklaracji/certyfikatu producenta poświadczającego o spełnieniu parametrów dla płyt styropianowych EPS 70-040.
5. Skucie tynków na ścianie cokołowej, wykonanie tynków, przyklejenie warstwy siatki i malowanie ścian cokołowych.
6. Malowanie wszystkich stalowych elementów.
7. Wykonanie opaski z kostki brukowej szerokości 0,5 m ze spadkiem 2% od budynku na podkładzie piaskowo-cementowym z wypełnieniem spoin oraz dojść do klatek.
8. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
9. Wywóz i utylizacja wszelkich materiałów uzyskanych z rozbiórek.
10. Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.
11. Wykonanie termoizolacji należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami, Aprobatą techniczną oraz Deklaracją zgodności zaakceptowanego przez Inspektora Tomaszowskiego TBS Sp. z o.o. systemu ocieplenia..

Założenia:
1. umowa jest umową warunkową i jest zawarta pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego i podpisania umowy kredytowej z bankiem przez Zamawiającego. Odmowa udzielenia kredytu skutkuje rozwiązaniem umowy,
2. termin wykonania robót – 60 dni od daty zawarcia umowy,
3. gwarancja – 7 lat od daty odbioru robót,
4. płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury,
5. termin składania ofert 14.07.2016. do godz. 15,00.

Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

Załączniki:

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 02.08.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 05.07.2016
Dokument oglądany razy: 1 003