bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

dokumentacja projektowa na roboty instalacyjne - Zgorzelicka 6 Tomaszów Maz.

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o., zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Zgorzeleckiej 6 , zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie oferty cenowej na:
Wykonanie dokumentacji projektowej indywidualnego dwufunkcyjnego węzła cieplnego, modernizacji instalacji zimnej wody i kanalizacji, rozprowadzenia instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji, rozprowadzenia instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu węzła w budynku wielorodzinnym
przy ul. Zgorzelickiej 6 w Tomaszowie Maz.


Przedmiot zamówienia:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji obejmującej projekty wykonawcze
2) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
3) Przedmiar robót
4) Kosztorys inwestorski i nakładczy
5) Wykonanie inwentaryzacji mieszkań i piwnic dla potrzeb projektu
6) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa.
7) Wystąpienie o warunki przyłączenia do ZGC lub zmianę warunków
8) Obliczenie zapotrzebowania ciepła budynku
9) Przeniesienie praw autorskich

Zakres prac objętych projektem:

1. Wymiana/wykonanie instalacji wody zimnej.
2. Wykonanie instalacji wody ciepłej z instalacją cyrkulacji.
3. Wymiana/wykonanie instalacji kanalizacyjnej.
4. Wykonanie dwufunkcyjnego węzła cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (opracowanie dokumentacji technologii węzła, projektu elektrycznego i automatyki).
5. Wykonanie pomieszczenia na węzeł cieplny zgodnie z PN-B-02423, tj. robót ogólnobudowlanych, instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacji, elektrycznej.
6. Rozprowadzenie instalacji c.o. do lokali mieszkalnych.


Do oferty załączyć:
1. Wykaz projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie pięciu lat przed terminem składania ofert z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania.
2. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dane wyjściowe:
kubatura budynku: 1800 m3
ilość lokali mieszkalnych : 8 lok.
ilość lokali użytkowych: 1 lok.
ilość mieszkańców : 20
pow. użytkowa: 398 m2
całkowita moc cieplna zamówiona - 47 kW
centralne ogrzewanie – 40 kW
ciepła woda użytkowa średnia godzinowa – 7 kW
ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa – 29 kW

Oferty prosimy przesłać lub dostarczyć do 30.11.2016r do siedziby firmy:
Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.
ul. Majowa 15
97-200 Tomaszów Maz.
Osoba do kontaktu:
Marzena Pełka tel. (44) 724 64 20 wew. 224
marzena.pelka@ttbs.com.pl

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 05.12.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 14.11.2016
Dokument oglądany razy: 1 002