bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie robót instalacyjnych - Grunwaldzka 32 Tomaszów Maz.

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o., zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 32 zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie indywidualnego dwufunkcyjnego węzła cieplnego, modernizacji instalacji zimnej wody i kanalizacji , rozprowadzenia instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji , rozprowadzenia instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu węzła w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:

1. Wymiana instalacji wody zimnej.
2. Wykonanie instalacji wody ciepłej z instalacją cyrkulacji.
3. Wymiana instalacji kanalizacyjnej.
4. Wykonanie dwufunkcyjnego węzła cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
5. Wykonanie pomieszczenia na węzeł cieplny zgodnie z PN-B-02423 , tj. robót ogólnobudowlanych, instalacji kanalizacyjnej , wodociągowej , wentylacji , elektrycznej . Uwaga ! Pomieszczenie na węzeł jest budynkiem wolnostojącym.
6.Rozprowadzenie instalacji c.o. do lokali mieszkalnych.

7. Wykonanie przez uprawnionego geodetę powykonawczej inwentaryzacji przyłączy wod-kan i c.o.

Do oferty należy załączyć:
1. Kosztorys szczegółowy.
2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie pięciu lat przed terminem składania ofert z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania.
3. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Warunki umowy:
1. termin realizacji zamówienia – planowany termin - II kwartał 2017r.
2. gwarancja – 5 lat
3. wykonawca zobowiązany jest wpłacić, przed dniem podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4.000,00 zł. Zabezpieczenie zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancji.

Oferty prosimy przesłać lub dostarczyć do 05.12.2016r do siedziby firmy:
Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.
ul. Majowa 15
97-200 Tomaszów Maz.

Osoba do kontaktu:
Marzena Pełka tel. (44) 724 64 20 wew. 224
marzena.pelka@ttbs.com.pl

załączniki:

opis_do_projektu.pdf

druk_oferta.pdf

instalacja_wewn_CO_01_parter.pdf

instalacja_wewn_CO_02_pietro.pdf

Instalacja_wewn_CO_ROZWINIECIE_rys_CO_03.pdf

instalacja_wewn_KAN_01.pdf

instalacja_wewn_KAN_02.pdf

Instalacja_wewn_KAN_PROFILE_rys_KAN_03.pdf

Instalacja_wewn_KAN_PROFILE_rys_KAN_05.pdf

Instalacja_wewn_KAN_PROFILE_rys_KAN_06.pdf

instalacja_wewn_WOD_01.pdf

instalacja_wewn_WOD_02.pdf

Instalacja_wewn_WOD_ROZWINIECIE_rys_WOD_03.pdf

Instalacja_wewn_WOD_ROZWINIECIE_rys_WOD_04.pdf

Instalacja_wewn_WOD_ROZWINIECIE_rys_WOD_05.pdf

Instalacja_wew_KAN_PROFILE_rys_KAN_04.pdf

instalacje_zewn_ZEWN_01.pdf

instalacje_zewn_ZEWN_02.pdf

instalacje_zewn_ZEWN_03.pdf

instalacje_zewn_ZEWN_04.pdf

instalacje_zewn_ZEWN_05.pdf

instalacje_zewn_ZEWN_06.pdf

Tablica_elektryczna_wezla.pdf

WEZEL_RZUTY-rys_nr_WC-03.pdf

WEZEL_RZUTY_rys_nr_WC_01.pdf

WEZEL_RZUTY_rys_nr_WC_04.pdf

WEZEL_SCHEMAT_TECHNOLOGICZNY_rys_nr_WC_02.pdf

kosztorys_nakladczy.pdf

Przedmiar_robot.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 13.12.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 14.11.2016
Dokument oglądany razy: 1 399