bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Roboty instalacyjne - Niska 18a

 Tomaszowskie TBS zaprasza do składania ofert na:
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi pod nazwą „Wykonanie indywidualnego dwufunkcyjnego węzła cieplnego, modernizacja instalacji zimnej wody i kanalizacji , rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu węzła i likwidacją gazowych podgrzewaczy wody w budynku przy ul. Niskiej 18A w Tomaszowie Maz.

Przedmiot zamówienia:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekty wykonawcze
2) Wykonanie inwentaryzacji mieszkań i piwnic
3) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa.
4) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową
5) Wykonanie dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robót

Zakres prac:

1. Wymiana głównych poziomów wody zimnej zasilających w piwnicy od głównego dla budynku wodomierza.
2. Wymiana pionów wodociągowych oraz podejść w lokalach wraz z zestawami wodomierzowymi . Instalacja rozprowadzenia wody w mieszkaniach pozostaje bez zmian.
3. Wykonanie instalacji wody ciepłej od węzła cieplnego do punktu włączenia w istniejącą instalację w lokalu łącznie z zestawem wodomierzowym. Wykonanie instalacji cyrkulacji.
4. Instalację wody zimnej proponuje się wykonać z rur PP typ 3 , instalację wody ciepłej użytkowej z rur polipropylenowych z wkładką aluminiową , łączonych przez zgrzewanie.
5. Wodomierze z możliwością radiowego odczytu danych.
6. Na instalacji: zawory odcinające o połączeniu gwintowanym ze śrubunkiem, filtry siatkowe, zawory regulacyjne na podejściach do pionów cyrkulacyjnych.
7. Wymiana pionów kanalizacyjnych na całej wysokości bez wymiany kanalizacji pod- posadzkowej (połączenie nad posadzką w piwnicy) wraz z podejściami do wszystkich przyborów sanitarnych i urządzeń– pionów i podejść wewnątrz lokali łącznie z wymianą misek ustępowych. Przewody odpływowe wykonać nad stropem , obecnie znajdują się pod stropem w pomieszczeniach niższej kondygnacji.
8. Każdy pion wyposażyć w wywiewkę zamontowaną nad dachem oraz rewizję u ujścia pionu.
9. Prace dekarskie związane z montażem wywiewki.
10. Pion mocować za pomocą specjalnych uchwytów do rur z podkładkami gumowymi. Przy przejściach pionów przez stropy należy stosować tuleje ochronne. Przestrzeń między przewodem a tuleją należy wypełnić szczeliwem trwale elastycznym zapewniającym swobodny przesuw przewodu.
11. Wykonanie niezbędnej izolacji rur.
12. Demontaż gazowych podgrzewaczy wody z demontażem przyłącza do nich
13. Wykonanie pomieszczenia na węzeł cieplny zgodnie z PN-B-02423 , tj. robót ogólnobudowlanych ( zaleca się podłogę pokryć płytkami gresowymi antypoślizgowymi) , instalacji kanalizacyjnej , wodociągowej , wentylacji , elektrycznej ( wraz z wykonaniem i dostarczeniem niezbędnych badań) .
14. Wykonanie dwufunkcyjnego węzła cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej ( opracowanie dokumentacji technologii węzła , projektu elektrycznego i automatyki ). Zastosować: urządzenia energooszczędne, dwie pompy obiegowe c.o.
15. Uruchomienie węzła cieplnego.
16. Dokonanie niezbędnych odbiorów , prób , pomiarów , badań i sprawdzeń.
17. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji UDT zezwalającej na eksploatację urządzeń węzła cieplnego
18. Wywiezienie na własny koszt odpadów budowlanych i instalacyjnych

Warunki umowy:
1. termin realizacji zamówienia:
– planowany termin uruchomienia węzła do 15.09.2017 r
2. gwarancja – 5 lat
3. wykonawca zobowiązany jest wpłacić , przed dniem podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3.000,00 zł. Zabezpieczenie zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancji.
4. Przed podpisaniem umowy należy przedstawić kosztorys ofertowy


Do oferty załączyć:
1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie pięciu lat przed terminem składania ofert z podaniem ich rodzaju , wartości , daty i miejsca wykonania
2. Oświadczenie , że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


Dane wyjściowe :
kubatura budynku : 4705 m3
ilość lokali: 19 lok.
ilość mieszkańców : 40
pow. użytkowa: 928 m2
całkowita moc cieplna zamówiona - 90 kW
centralne ogrzewanie – 75 kW
ciepła woda użytkowa średnia godzinowa – 15 kW
ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa – 57 kW

Przed przystąpieniem do wyceny należy dokonać wizji lokalnej.
Prosimy kontaktować się z P. Marzeną Pełką , tel 724 64 20

Ofertę należy złożyć w terminie do 09.01.2017r. do godz. 15,00.

załączniki:

rysunek.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 16.01.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 21.12.2016
Dokument oglądany razy: 1 008