bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Roboty instalacyjne - Niska 18b

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. ul. Majowa 15 reprezentujące Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Niskiej 18B , zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Zaprojektowanie i                                                          wykonanie indywidualnego węzła cieplnego w budynku                                                                     przy ul. Niska 18B w Tomaszowie Maz.”

Przedmiot zamówienia:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekty wykonawcze
2) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa
3) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową
4) Wykonanie dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robót

Zakres prac:

1. Zaprojektowanie dwufunkcyjnego węzła cieplnego o konstrukcji umożliwiającej późniejszy montaż modułu ciepłej wody użytkowej.
(opracowanie dokumentacji technologii węzła , projektu elektrycznego i automatyki).
2. Wykonanie pomieszczenia na węzeł cieplny zgodnie z PN-B-02423 , tj. robót ogólnobudowlanych (zaleca się podłogę pokryć płytkami gresowymi antypoślizgowymi), instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacji, elektrycznej.
3. Wykonanie jednofunkcyjnego węzła cieplnego na potrzeby centralnego ogrzewania. Zastosować: urządzenia energooszczędne, dwie pompy obiegowe c.o.
4. Dokonanie niezbędnych odbiorów , prób , pomiarów , badań i sprawdzeń
5. Uruchomienie węzła cieplnego.
6. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji UDT zezwalającej na eksploatację urządzeń węzła cieplnego.
7. Wywiezienie na własny koszt odpadów budowlanych i instalacyjnych.

Warunki umowy:
- termin realizacji zamówienia: uruchomienie węzła do 15.09.2017 r
- gwarancja – 5 lat
- wykonawca zobowiązany jest wpłacić , przed dniem podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3.000,00 zł. Zabezpieczenie zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancji.
Przed podpisaniem umowy należy przedstawić kosztorys ofertowy


Dane wyjściowe :

kubatura budynku : 6490 m3
ilość lokali: 28 lok.
ilość mieszkańców : 56
pow. użytkowa: 1297 m2
budynek docieplony w całości
całkowita moc cieplna zamówiona - 121 kW
centralne ogrzewanie – 100 kW
ciepła woda użytkowa średnia godzinowa – 21 kW
ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa – 80 kW


TTBS Sp. z o.o.
ul. Majowa 15
97-200 Tomaszów Maz.
Osoba do kontaktu:
Marzena Pełka tel. 44 724 64 20 wew. 224

Oferty należy złożyć w terminie do 09.01.2017r. do godz. 15,00.

załączniki:

rysunek.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 16.01.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 21.12.2016
Dokument oglądany razy: 1 058