bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku - Farbiarska 18 w Tomaszowie Maz.

 
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla realizacji inwestycji wraz z realizacją zaleceń Audytu Energetycznego pn:
„ Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z instalacjami przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Mazowieckim”
z kosztorysami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Budynek parterowy bez podpiwniczenia
o powierzchnia ogrzewana 265,33m2
o kubatura ogrzewana 902,12m3
o powierzchnia zabudowy 345m2
o ogrzewanie węglowe w lokalach
o instalacja z.w.u w budynku

Budynek 4 – ro kondygnacyjny w części podpiwniczony
o powierzchnia ogrzewana 1.312,64 m2
o kubatura ogrzewana 4.772 m3
o powierzchnia zabudowy 541,88 m2
o kotłownia gazowa
o instalacje C.O., wod – kan, z.w.u w budynku

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
1. Inwentaryzacji istniejącego stanu w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania projektu. – /Zakres Inwentaryzacji uzgodnić z Zamawiającym, który posiada część aktualnych rzutów budynku/.
2. Dwóch koncepcji architektonicznych elewacji. Zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja stanowić będzie podstawę do projektowania.
3. Koncepcji instalacji sanitarnych. i lokalnego źródła ciepła. Zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja stanowić będzie podstawę do projektowania.
4. Mapy do celów projektowych oraz związane z tym opłaty – jeśli są wymagane
5. Projektu budowlanego oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - kpl. 5, wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z pożn. zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U..2013.1129).
6. Uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń wymaganych przepisami prawa na własny koszt. Czynności te projektant wykonuje w imieniu Zamawiającego.
7. Dokumentacja projektowo-kosztorysowej musi zawierać:
1) Projekt w następujących branżach:
– zagospodarowanie terenu
– architektoniczno - budowlana
– instalacja wod-kan
– instalacja c.o. i c.w.u.
– źródło ciepła – węzeł cieplny
– kanalizacja deszczowa –warunki techniczne TTBS
– inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji inwestycji budowlanej i oddania do użytkowania budynku mieszkalnego wraz z urządzeniami budowlanymi i opłatami
2) Projekty wykonawcze - kpl. 5 należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U..2013.1129) - opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany umożliwiające wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań i precyzujący warunki wykonania i odbioru danego zakresu robót w formie opisowej i rysunkowej w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robot budowlanych.
3) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - kpl. 3
Opracowanie zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U..2013.1129 - rozdział 3) Zabrania się umieszczania w STWiOR określeń odnoszących się do konkretnych produktów czy producentów, dostawców czy usługodawców. Nie można dokonywać opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który ograniczałby konkurencję i zamykał rynki zamówień.
4) Przedmiary robót i kosztorysy nakładcze - kpl. 2 /wersja papierowa i edytowalna *.kst i *ath/ wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) - przez które należy rozumieć opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem , z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających dokumentacji projektowej. Należy wykonać w podziale na adresy i własność budynków.
5) Kosztorysy inwestorskie - kpl. 2 /wersja papierowa i edytowalna *.kst i *ath/ wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) m.in. powinien podawać wartość kosztorysową robót budowlanych oraz zawierać Tabelę wartości elementów scalonych. Należy wykonać w podziale na adresy i własność budynków.
Zakres dokumentacji należy wykonać na nośniku CD w formie elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej (z dołączonym oświadczeniem, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową).

Założenia:
- Termin realizacji - 120 dni od daty zawarcia umowy.
- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć uprawnienia projektowe bez ograniczeń wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.
- Pełna wersja Audytu do skserowania w siedzibie Zamawiającego.
- Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.01.2017r. do godz. 15,00.

Osoba do kontaktów - Piotr Sokalski

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 23.01.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 05.01.2017
Dokument oglądany razy: 1 079