bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie wew instalacji sanitarnej - Zgorzelicka 6

 Wykonanie wewnętrznej instalacji sanitarnej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zgorzelickiej 6 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
1. Wymiana instalacji wody zimnej.
2. Wykonanie instalacji wody ciepłej z instalacją cyrkulacji.
3. Wymiana instalacji kanalizacyjnej.
4. Wykonanie dwufunkcyjnego węzła cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
5. Wykonanie pomieszczenia na węzeł cieplny zgodnie z PN-B-02423, tj. robót ogólnobudowlanych, instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacji, elektrycznej.
6. Rozprowadzenie instalacji c.o. do lokali mieszkalnych.
7. Całość prac należy wykonać zgodnie z Projektem, Specyfikacją techniczną i przedmiarem robót.

Warunki umowy:
1. Umowa jest umową warunkową i jest zawarta pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego i podpisania umowy kredytowej z bankiem PKO BP SA przez Zamawiającego. Odmowa udzielenia kredytu skutkuje rozwiązaniem umowy.
2. Na wykonaną robotę Zamawiający wymaga udzielenia 5 –letniej gwarancji.
3. Termin realizacji – 2 miesiące od daty zawarcia umowy.

Założenia:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć szczegółowy kosztorys ofertowy oraz wykaz co najmniej 2 robót o podobnym zakresie.
2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.
3. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający zamieści o tym informację na stronie internetowej.
4. Osoba do kontaktu – Alicja Kopacz


Ofertę należy złożyć do dnia 28.04.2017 r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego – kancelaria -parter lub sekretariat -I piętro.

załączniki:

projekt_wezla_cieplnego.pdf

opis_instalacje_sanitarne.pdf

rys__S1.pdf

rys__S2.pdf

rys__S3.pdf

rys__S4.pdf

rys__S5.pdf

rys__S6.pdf

rys__S7.pdf

rys__S8.pdf

rys__S9.pdf

rys__S10.pdf

rys__S11.pdf

Specyfikacja_Techniczna.pdf

przedmiar.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 11.05.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 18.04.2017
Dokument oglądany razy: 1 090