bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Naprawa pokrycia dachowego - Grunwaldzka 7

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert dot. naprawy pokrycia dachowego na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Projekt, przedmiar i wzór umowy.
Na zakres prac składa się:
- naprawę kominów poprzez skucie i wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego na kominach ponad dachem,
- wykonanie czapek,
- wykonanie obróbek wokół kominów,
- demontaż i montaż pasa nadrynnowego,
- demontaż i montaż rynien,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną grubości 5,2 mm,
- sprawdzenie drożności kominów.


2. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
4.1. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem budowy/robót) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
4.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50.000,00 zł.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
- uprawnienia kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiazany jest załączyć do oferty kosztorys szczegółowy.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Naprawa pokrycia dachowego na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 12.05.2017r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.05.2017r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 12.05.2017r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na naprawę pokrycia dachowego na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Tomaszowie Maz.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 16.05.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 28.04.2017
Dokument oglądany razy: 863