bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie remontu stropu nad piwnicą - Piłsudskiego 7

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Piłsudskiego 7 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie remontu stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Piłsudskiego 7 w Tomaszowie Maz., zgodnie z ekspertyzą.

Zakres prac:
- skucie starych tynków,
- uzupełnienie lokalnych ubytków zaprawy w spoinach,
- oczyszczenie do czystej powierzchni z rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu itp. dostępnych powierzchni belek stalowych, a następnie wszystkie widoczne części belek stalowych, powinny zostać zabezpieczone za pomocą farb antykorozyjnych do elementów stalowych. Po wykonaniu zabezpieczenia za pomocą powłok malarskich, należy na wszystkich belkach zamocować siatki stalowe, które posłużą jako dodatkowy element podtrzymujący tynk na elementach stalowych,
- po wykonaniu wszelkich ww. prac naprawczych należy wykonać nowe tynki jako cementowo-wapienne kategorii III na wszystkich powierzchniach stropów. Tynki mogą być wykonane metodą tradycyjną ręcznie, jak i za pomocą agregatów tynkarskich /mechanicznie/.

2. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem budowy/robót) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (jeśli jest wymagane stosownymi przepisami).

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty - uprawnienia kierownika budowy/robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie remontu stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Piłsudskiego 7 w Tomaszowie Maz.– nie otwierać przed: 15.05.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 15.05.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na remont stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Piłsudskiego 7 w Tomaszowie Maz.

załączniki:

ekspertyza_stropu_nad_piwnica.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdf



Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 16.05.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 04.05.2017
Dokument oglądany razy: 817