bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie, transport i montaż 22 szt. komórek

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie, transport i montaż 22 sztuk komórek na posesjach przy ul. Piłsudskiego 26, Piłsudskiego 27 i Hallera 1/3 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie, transport i montaż 22 szt. komórek w Tomaszowie Maz. przy ul. Piłsudskiego 26 (9 szt.), Piłsudskiego 27 (3 szt.) i Hallera 1/3 (10 szt.).

Zakres prac:
- wykonanie komórek blaszanych o wymiarach 3m x 3m z blachy trapezowej emaliowanej w kolorze antracyt gr. minimum 0,55 mm, konstrukcja z kątowników zimnogiętych powlekanych farbą,
- dach ze spodem do przodu, wysokość z tyłu 2,38m, z przodu 2,10m,
- drzwi wejściowe o wymiarach 0,96m x 2,00m umiejscowione w przedniej ścianie, w komplecie zamek na klucz z klamkami,
- ściany z blachy trapezowej powlekanej w kolorze antracyt gr. min. 0,55 mm,
- dach z blachy trapezowej powlekanej w kolorze antracyt gr. min. 0,55mm,
- transport i montaż komórek.

2. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem budowy) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uprawnienia kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie, transport i montaż 22 sztuk komórek w Tomaszowie Maz. przy ul. Piłsudskiego 26, Piłsudskiego 27 i Hallera 1/3 – nie otwierać przed: 16.05.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 16.05.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na „Wykonanie, transport i montaż 22 szt. komórek w Tomaszowie Maz. przy ul. Piłsudskiego 26, Piłsudskiego 27 i Hallera 1/3.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.05.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 04.05.2017
Dokument oglądany razy: 831