bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie zabezpieczenia ścian podłużnych - Jerozolimska 7-9

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie zabezpieczeń ścian podłużnych przed odkształceniem na zewnątrz budynku przy ul. Jerozolimskiej 7/9 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie zabezpieczenia ścian podłużnych przed odkształceniem na zewnątrz wg zalecenia ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ul. Jerozolimskiej 7/9 w Tomaszowie Maz.

Na zakres prac składa się:
- na wysokości kondygnacji pierwszego piętra zastosować kotwy stalowe z prętów żebrowanych #12, które mają kształt litery „L”,
- w lokalu mieszkalnym na pierwszym piętrze wykonać nadproże prefabrykowane typu „L” na całej grubości ściany podłużnej,
- wymiana pięciu skorodowanych krokwi,
- uzupełnić ubytki tynków nadproża okiennego stosując zaprawę cementową na siatce,
- usunąć posadzkę cementową i wypełnienie z trocin, wapna oraz gliny z trzech ostatnich pól pomiędzy belkami stropowymi na całej szerokości budynku,
- wzdłuż każdej z drewnianych belek poprowadzić ściąg z pręta stalowego #30 mm przez całą szerokość budynku wraz z przewierceniem ścian podłużnych,
- na zewnątrz budynku na każdym zakończeniu ściągu montować tarcze z blachy stalowej grubości 5 mm #500mm,
- końcówki ściągów gwintować, po przełożeniu tarcz dociskowych naciągnąć ściągi nakrętkami M30,
- wykonać warstwy paraizolacyjne z folii, docieplenie z wełny mineralnej i wykonać zbrojoną posadzkę cementową.

2. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
4.1. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem budowy/robót) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
4.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50.000,00 zł.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
- uprawnienia kierownika budowy/robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie zabezpieczenia ścian podłużnych przed odkształceniem na zewnątrz budynku przy ul. Jerozolimskiej 7/9 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 17.05.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 17.05.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na wykonanie zabezpieczenia ścian podłużnych przed odkształceniem na zewnątrz budynku przy ul. Jerozolimskiej 7/9 w Tomaszowie Maz.
 

załączniki:

ekspertyza_stanu_technicznego_budynku.pdf

wzor_umowy.pdf

udruk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.05.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 04.05.2017
Dokument oglądany razy: 834