bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Naprawa pokrycia dachowego - Smutna 19

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Naprawę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Smutnej 19 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Naprawę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Smutnej 19 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
- roboty tynkarskie,
- roboty dekarskie,
- roboty blacharskie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy kosztorys.

2. Termin wykonania zamówienia – do 30.06.2017r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem budowy/robót) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty - uprawnienia kierownika budowy/robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Naprawa pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Smutnej 19 w Tomaszowie Maz.– nie otwierać przed: 19.05.2017r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2017r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 19.05.2017r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na naprawę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Smutnej 19 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki.

załączniki:

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 23.05.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 11.05.2017
Dokument oglądany razy: 847