bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

uszczelnienie przewodu kominowego - Murarska 2/4

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na
Uszczelnienie przewodu kominowego masą SKD w budynku mieszkalnym przy ul. Murarskiej 2/4 m 5 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Uszczelnienie przewodu kominowego masą SKD w budynku mieszkalnym przy ul. Murarskiej 2/4 m 5 w Tomaszowie Maz.
Długość komina – 10 mb.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu:
- opinię kominiarską i film wyszlamowanego przewodu – przed odbiorem robót,
- certyfikat masy SKD do zastosowania w przewodach dymowych – załączyć do oferty.

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisane Zlecenie jednorazowe na następujących warunkach:
- płatność – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego,
- wynagrodzenie ryczałtowe,
- gwarancja – 3 lata,
- kary umowne:
- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
- za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze – 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
- za odstąpienie od umowy – 10% wynagrodzenia brutto.

2. Termin wykonania zamówienia – 10 dni od daty podpisania zlecenia.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty - Cena 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
4.1. Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, iż w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał, co najmniej 1 robotę o zakresie zbliżonym do przedmiotu zapytania,
4.2. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami (kierownik robót) posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
5.1. wykaz wykonanych robót o podobnym zakresie wraz z referencjami potwierdzającymi prawidłowość wykonanych robót,
5.2. wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z uprawnieniami.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Uszczelnienie przewodu kominowego masą SKD w budynku przy ul. Murarskiej 2/4 m 5 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 22.05.2017r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2017r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 22.05.2017r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na „Uszczelnienie przewodu kominowego masą SKD w budynku przy ul. Murarskiej 2/4 w Tomaszowie Maz.”

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

załączniki:

Protokol_kominiarski.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 23.05.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.05.2017
Dokument oglądany razy: 689