bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie chodników z kostki brukowej przy ul. Topolowej

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wykonanie chodników z kostki brukowej na osiedlu przy ul. Topolowej w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie chodników z kostki brukowej na osiedlu przy ul. Topolowej w Tomaszowie Maz.

Na zakres prac składa się:
- wykonanie chodników szer. min 120 cm przy ul. Topolowej z kostki brukowej 6 cm szara, czerwona, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z okrawężnikowaniem, zgodnie z załączonym planem,
- rozbiórka istniejących nawierzchni betonowych, asfaltowych w tym z drobnowymiarowych elementów (chodniki) wraz z wywozem i utylizacją gruzu,
- roboty ziemne konieczne do kompleksowego wykonania zadania wraz z wywozem i utylizacją urobku,
- wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania,
- załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy,
- oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty szczegółowego kosztorysu.

2. Termin wykonania zamówienia – do 30.08.2017r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie chodników z kostki brukowej na osiedlu przy ul. Topolowej w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 25.05.2017r. godz. 1000.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2017r. do godz. 930.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 25.05.2017r. o godz. 1000.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na wykonanie chodników z kostki brukowej na osiedlu przy ul. Topolowej w Tomaszowie Maz.


Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

załączniki:

plan.pdf

przedmiar.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 25.05.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 17.05.2017
Dokument oglądany razy: 863