bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie zaleceń z kontroli stanu technicznego przewodów kominowych - Piłsudskiego 26

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie zaleceń z kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 26 w Tomaszowie Maz.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie zaleceń z kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 26 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
1. montaż komina wentylacyjnego do pomieszczenia łazienki lokal nr 1,4,7:
- montaż trójnika z zaślepką
- montaż rury 125 z izolacją termiczną
- montaż daszka
- montaż kratki wentylacyjnej
- montaż kolana
- przejście przez strop i ścianę
- przejście przez dach
2. montaż komina wentylacyjnego do pomieszczenia kuchni lokal nr 3:
- montaż trójnika z zaślepką
- montaż rury 125 z izolacją termiczną
- montaż daszka
- montaż kratki wentylacyjnej
- montaż kolana
- przejście przez strop i ścianę
- przejście przez dach
3. wykonanie wentylacji nawiewnej lokal nr 7
4. uszczelnienie przewodu kominowego dymowego oraz udrożnienie przewodu
wentylacyjnego w lokalu usługowym
5.pozytywny protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

2. Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty: - Cena 100%

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie zaleceń z kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 26 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 25.05.2017r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2017r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 25.05.2017r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na „Wykonanie zaleceń z kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 26 w Tomaszowie Maz.”

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

załączniki:

protokol_z_okresowej_kontroli_przewodow_kominowych.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 25.05.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 17.05.2017
Dokument oglądany razy: 860