bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Piłsudskiego 7

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie remontu stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Piłsudskiego 7 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.05.2017r. do godz. 930, zostały złożone do siedziby zamawiającego 2 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 5.400,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

nr oferty wykonawca cena brutto ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Usługi Ogólnobudowlane "OMIR" Mirosław Owięcki, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Strzelecka 10/92       4.500,00 88,34
2 RENOWA Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Rudnicki, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Przędzalniana 9 3.975,09 100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – RENOWA Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Rudnicki spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 05.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.05.2017
Dokument oglądany razy: 852