bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

rozbiórka budynku mieszkalnego i komórek - BGW 11

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na rozbiórkę budynku mieszkalnego i komórek na posesji przy ul. BGW 11 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny o wymiarach12.50m x 22m, kubatura 2160 m3, ściany konstrukcyjne i osłonowe z cegły pełnej, stropy i dach o konstrukcji drewnianej, dach kryty papą. Ściany klatki schodowej murowane z schodami kamiennymi.
Komórki murowane, konstrukcja dachu drewniana, kryta papą.

Zakres prac:
- opracowanie dokumentacji na rozbiórkę,
- uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę,
- rozebranie budynku mieszkalnego i komórek,
- wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie i wyrównanie terenu rozbiórki,
- zabezpieczenie terenu rozbiórki, kurtyna wodna, ogrodzenie pełne,
- wykonawca pokrywa wszelkie koszty – opłaty towarzyszące podczas prowadzonych prac rozbiórkowych.

2. Termin wykonania zamówienia – 105 dni od daty protokolarnego przekazania terenu rozbiórki.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
4.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, iż w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną zbliżoną do przedmiotu zapytania.
- Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem budowy/rozbiórki) posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
4.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50.000,00 zł.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
- referencje potwierdzające, że prawidłowo wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym przedmiocie jak przedmiot zapytania,
- uprawnienia kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Rozbiórka budynku mieszkalnego i komórek na posesji przy ul. BGW 11 w Tomaszowie Maz.– nie otwierać przed: 01.06.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 01.06.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na rozbiórkę budynku mieszkalnego i komórek przy ul. BGW 11 w Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 05.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 24.05.2017
Dokument oglądany razy: 734