bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie ekspertyzy stanu technicznego - Piłsudskiego 17-19

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego stropu wraz z kosztorysem wykonawczym remontu przy ul. Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz. – budynek oficyny m 16

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego stropu wraz z kosztorysem wykonawczym remontu przy ul. Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz. – budynek oficyny m 16

Zakres prac:
- ekspertyza techniczna,
- przedmiar,
- kosztorys inwestorski.

2. Termin wykonania zamówienia – do 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (konstrukcyjno-budowlane),
- Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, iż w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał, co najmniej 1 ekspertyzę techniczną zakresem zbliżoną do przedmiotu zapytania.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
5.1. wykaz wykonanych ekspertyz technicznych o podobnym zakresie i tematyce wraz z referencjami potwierdzającymi prawidłowość wykonanych prac,
5.2. wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z uprawnieniami i przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego stropu wraz z kosztorysem wykonawczym remontu przy ul. Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz. – budynek oficyny m 16 – nie otwierać przed: 02.06.2017r. godz. 10,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2017r. do godz. 9,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 02.06.2017r. o godz. 10,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem dot. zapytania cenowego na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego stropu wraz z kosztorysem wykonawczym remontu przy ul. Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz. – budynek oficyny m 16


Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 05.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 25.05.2017
Dokument oglądany razy: 745