bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Montaż kominów wentylacyjnych i dymowych - B.Joselewicza 14

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na montaż kominów wentylacyjnych i dymowych w budynku przy ul. Berka Joselewicza 14 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Montaż kominów wentylacyjnych i dymowych wraz z protokołem kominiarskim w budynku przy ul. Berka Joselewicza 14 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
Lokal Nr.1
Komin wentylacyjny do pomieszczenia kuchni
Trójnik z zaślepką 1szt, rura 125 izolowana termicznie 3m, daszek 1 szt, kratka wentylacyjna, kolano 5szt, przejście przez strop i ścianę, przejście przez dach
Komin systemowy fi 150 do pieca węglowego
Trójnik 1 szt, rura 1m – 8 szt, podpora, uchwyt micujący 3 szt, ustnik, odkraplacz, przepust dachowy i stropowy, redukcja, kolano 45 st – 2 szt, wyczystka
Lokal nr.2
Komin wentylacyjny do pomieszczenia kuchni
Trójnik z zaślepką 1m, rura 125 izolowana termicznie 3m, daszek 1 szt, kratka wentylacyjna, kolano 1szt, przejście przez strop i ścianę, przejście przez dach
Lokal nr.3
Komin wentylacyjny do pomieszczenia kuchni i łazienki
Trójnik z zaślepką 2szt, rura 125 izolowana termicznie 6m, daszek 2 szt, kratka wentylacyjna 2 szt, kolano 2szt, przejście przez strop i ścianę 2 szt, przejście przez dach 2 szt .
Lokal nr.4
Komin wentylacyjny do pomieszczenia kuchni
Trójnik z zaślepką 1szt, rura 125 izolowana termicznie 3m, daszek 1 szt, kratka wentylacyjna, kolano 5szt, przejście przez strop i ścianę, przejście przez dach
Lokal nr.5
Komin wentylacyjny do pomieszczenia kuchni i łazienki
Trójnik z zaślepką 2szt, rura 125 izolowana termicznie 6m, daszek 2 szt, kratka wentylacyjna 2 szt, kolano 2szt, przejście przez strop i ścianę 2 szt, przejście przez dach 2 szt
Lokal nr.6
Komin wentylacyjny do pomieszczenia kuchni, łazienki, kotłowni
Trójnik z zaślepką 3szt, rura 125 izolowana termicznie 16m, daszek 3 szt, kratka wentylacyjna 3 szt, kolano 4szt, przejście przez strop i ścianę 6 szt, przejście przez dach 3 szt
Lokale usługowe
Trójnik z zaślepką 2szt, rura 125 izolowana termicznie 16m, daszek 2 szt, kratka wentylacyjna 2 szt, kolano 2szt, przejście przez strop i ścianę 2 szt, przejście przez dach 2 szt
Inne prace i materiały towarzyszące
Pozytywny protokół kominiarski
Deklaracja zgodności na materiał
Dla kominów dymowych stal 1 mm (gat. 1.4404)
Wykonanie zakresu zadania zgodnie ze sztuką budowlaną.

2. Termin wykonania zamówienia – 14 dni od daty zawarcia umowy.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu – nie wymagane.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty – nie dotyczy.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: Montaż kominów systemowych wentylacyjnych i dymowych w budynku przy ul. Berka Joselewicza 14 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed: 05.06.2017r. godz. 11,00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2017r. do godz. 10,30.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 05.06.2017r. o godz. 11,00.
- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, z dopiskiem – zapytanie do postępowania na montaż kominów systemowych wentylacyjnych i dymowych w budynku przy ul. Berka Joselewicza 14 w Tomaszowie Maz.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 05.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.05.2017
Dokument oglądany razy: 753