bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie wew instalacji sanitarnej Barlickiego-Krzywa

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na Wykonanie dwufunkcyjnego węzła w każdym budynku, modernizacja instalacji zimnej wody i kanalizacji, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Barlickiego 10/12, Barlickiego 14 i Krzywej 17/19 w Tomaszowie Maz.


1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Projekt, przedmiar i wzór umowy.

2. Termin wykonania zamówienia – 30.06.2018r.

3. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Cena 100%.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
4.1. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, iż w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną zbliżoną do przedmiotu zapytania.
4.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 150.000,00 zł.

5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
- referencje potwierdzające, że prawidłowo wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym przedmiocie jak przedmiot zapytania,
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Miejsce oraz termin składania ofert.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być ona opisana w następujący sposób: Wykonanie dwufunkcyjnego węzła w każdym budynku, modernizacja instalacji zimnej wody i kanalizacji, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Barlickiego 10/12, Barlickiego 14 i Krzywej 17/19 w Tomaszowie Maz.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2017r. do godz. 15,00.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w terminie uzgodnionym z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3.000,00 zł.

9. Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

załączniki:

 instalacje_wod_kan_Barlickiego_10_12.pdf

Wezel_BARLICKIEGO_10_12.pdf

przedmiar_Barlickiego_10_12.pdf

Instalacje_wod_kan_Barlickiego_14.pdf

wezel_Barlickiego_14.pdf

przedmiar_Barlickiego_14.pdf

instalacje_wod_kan_Krzywa.pdf

wezel_Krzywa.pdf

przedmiar_Krzywa.pdf

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 24.05.2017
Dokument oglądany razy: 841